• SLIM GEVEN

SLIM GEVEN

Als gelovige hebben we een hart voor de kerk, Zijn Huis! Velen ondersteunen ook de kerk door middel van giften. We zijn dankbaar voor iedereen die zo trouw bijdraagt aan City Life Church. Een mooie kerk wordt niet gebouwd door de talenten van een paar maar door de offers van velen. Geven aan de kerk is investeren in de levens van mensen die veranderd worden door Gods liefde. Niet alleen in deze generatie maar ook in de generaties die nog komen.

Voor jou als (mogelijke) schenker zijn er enkele interessante weetjes en mogelijkheden. We brengen je hier graag van op de hoogte.

Slim geven: wat is het?

De overheid stimuleert graag het geven van giften aan goede doelen door er belastingvoordeel tegenover te zetten. Je kan meer geld terug krijgen dan je misschien denkt. Je giften moeten dan aan deze voorwaarden voldoen:

  • Het goede doel of organisatie waaraan je geeft moet een ANBI zijn: Algemeen Nut Beogende Instelling. CLC is zo’n ANBI-instelling: giften aan CLC zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Watoto, Compassion en IJM zijn bijvoorbeeld ook ANBI-instellingen.
  • Je moet kunnen aantonen aan de Belastingdienst dat je geld gegeven hebt aan de ANBI. Dit doe je door bedragen (automatisch of per keer) over te schrijven via je bank naar CLC. Voor je belastingvoordeel moet je al je giften aan ANBI-instellingen in een kalenderjaar benoemen in je belastingaangifte. De Belastingdienst rekent op basis van je aangifte automatisch uit wat je belastingvoordeel is. Contant geven is voor de Belastingdienst niet zichtbaar en dus niet aftrekbaar.

TIP: Als je jouw aangifte voor de inkomstenbelasting invult in het voorjaar, geef je veel verschillende gegevens op. Dit is het moment om te dubbelchecken of je tienden en offers hebt gegeven zoals je je hebt voorgenomen.

PERIODIEKE GIFTEN

Bij de berekening van dit belastingvoordeel hanteert de Belastingdienst een drempelbedrag van 1% van je drempelinkomen (minimaal € 60,-). De optelsom van je giften moet groter zijn dan dit bedrag. Het meerdere boven dit drempelbedrag telt mee voor je belastingvoordeel. Ook hanteert de Belastingdienst een maximum van 10% van je drempelinkomen: het meerdere van je totale giften boven dit maximum telt niet mee voor je belastingvoordeel.

Is de optelsom van al je giften aan verschillende ANBI instellingen groter dan 10%? Overweeg dan een schenkingsovereenkomst. Hiermee leg je een (gedeelte van) je gift aan een ANBI-instelling voor een periode van minimaal vijf jaar vast. Elk bedrag dat in een overeenkomst is vastgelegd wordt gedefinieerd als periodieke gift. Met een periodieke gift heb je belastingvoordeel over het gehele bedrag dat in de overeenkomst is vermeld. Voor de niet vastgelegde giften geldt nog steeds een drempelbedrag (minimum) en een maximum.

Door gebruik te maken van een periodieke gift heb je weer ruimte gecreëerd om extra giften te doen. Je kunt voor meerdere ANBI-instellingen een overeenkomst opstellen.

SLIM GEVEN, IS DIT IETS VOOR MIJ?

Geef je regelmatig je tienden en daarnaast nog extra giften aan CLC (zoals op zondag, Hart voor het Huis)? Je zit dan al snel boven het fiscale maximum van 10%, waardoor extra giften aan CLC of andere goede doelen niet meer als aftrekpost op te geven zijn. We adviseren je dan na te denken om een gedeelte van je giften vast te leggen in een schenkingsovereenkomst met CLC om zo je aftrekpost te verhogen en dus meer van de belasting terug te krijgen.

SLIM GEVEN, WAT MOET IK HIERVOOR DOEN?

Overweeg je om een schenkingsovereenkomst af te sluiten? Vul dan de Overeenkomst periodieke gift CLC Groningen [Schenkingsovereenkomst downloaden] in, in tweevoud (voor schenker en ontvanger). Stuur de ingevulde overeenkomst in tweevoud terug naar CLC. Jij krijgt dan de namens CLC ingevulde overeenkomst terug. De ondertekende overeenkomt is je bewijs voor de Belastingdienst dat jij zo’n overeenkomst hebt afgesloten.

Geld is een gevoelig onderwerp om over in gesprek te gaan in onze westerse cultuur, ook binnen de kerk. Veel mensen geven gul aan City Life Church, gelukkig meestal uit liefde voor God maar soms ook uit verplichting of schuldgevoel. Als kerk willen we iedereen graag helpen om hier op een Bijbelse manier mee om te gaan. God heeft ons tot rentmeesters benoemd van heel Zijn schepping, dat geldt niet alleen voor de natuur, maar ook voor talenten, tijd, relaties, geld, alles eigenlijk. Een rentmeester is iemand die het beheer heeft gekregen over iets dat van iemand anders is. Wij mogen dus onze talenten, ons lichaam, onze tijd, onze relaties en ons geld beheren. Misschien heb je er nooit zo over nagedacht, maar eigenlijk is alles wat we hebben door God aan ons toevertrouwd.

Denk niet dat gul geven niets voor jou is.

Jezus spreekt vol lof over de weduwe die maar een heel klein beetje geld gaf. Zij gaf wat ze kon geven met een hart vol liefde voor God en daar gaat het om. God wil dat we vrij zijn, vrij van schulden, vrij van de verplichting om te geven, vrij van gierigheid, vrij van angst om te kort te komen. Als we vrij zijn kunnen we geven met een gul, blij en dankbaar hart. Daar heeft Hij principes voor aangegeven die overal in de Bijbel terug te vinden zijn, wel 2350 teksten in de Bijbel gaan over geld!

Denk je eens in wat de kerk wereldwijd zou kunnen doen als iedereen in de kerk vrij is om te kiezen, dus zonder schuld, zonder gevoel van verplichting, zonder angst om te kort te komen. Je zou in staat zijn om, in vertrouwen op Hem, je tienden en offers te geven met plezier! De kerk zou een enorme boost krijgen om het evangelie op een grote schaal de maatschappij in te brengen. Zoveel meer mensen zullen dan gered worden doordat ze het geweldige evangelie over Jezus horen

MEER WETEN?

Heb je vragen over geven? Praat er eens over met jouw leider of iemand van ons financiële team (finance@clcgroningen.nl). Er zijn ook hele goede boeken over geschreven zoals:

  • Echte Rijkdom van Jeff Lestz
  • Gezegend Leven van Robert Morris

Kom je er niet uit of heb je nog vragen? Mail naar info@clcgroningen.nl voor meer informatie.
Ook als je overweegt City Life Church Groningen te betrekken bij je erfenis of legaten.

Hallo! Wat kunnen we voor je doen?
Scan de code