Geloofsbelijdenis

De Bijbel, Het Heilige Boek

De Bijbel, en alleen de Bijbel is het gezaghebbende Woord van God. Alleen dit Heilige Boek is de uiteindelijke autoriteit bij het bepalen van alle doctrinaire waarheden. In zijn oorspronkelijke vorm is hij geïnspireerd, onfeilbaar en foutloos. (2 Timoteüs 3:16; 2 Peter 1:20-21; Spreuken 30:5; Romeinen 16:25-26).

Drie-eenheid

Er is één God, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie zijn gelijkwaardig en eeuwig (1 Johannes 5:7; Genesis 1:26; Mattheus 3:16-17, 28:19; Lukas 1:35; Jesaja 9:6; Hebreeën 3:7-11).

Jezus Christus

Jezus Christus is God de Zoon, de tweede persoon van de Drie-eenheid. Op aarde was Jezus 100% God en 100% mens. Hij is de enige mens die ooit een zondeloos leven heeft geleefd. Hij werd geboren uit een maagd, leefde een zondeloos leven, verrichtte wonderen, stierf aan het kruis voor de mensheid en deed zo boete voor onze zonden door het vergieten van zijn bloed. Hij stond volgens de Bijbel op de derde dag op uit de dood, steeg op naar de rechterhand van de Vader en zal terugkeren in kracht en glorie. (Johannes 1:1,14, 20:28; 1 Timoteüs 3:16; Jesaja 9:6; Filippenzen 2:5-6; 1 Timoteüs 2:5).

Heilige geboorte

Jezus Christus werd verwekt door God de Vader, door de Heilige Geest (de derde persoon van de Drie-eenheid) in de schoot van de maagd Maria; daarom is Hij de Zoon van God. (Mattheus 1:18, 25; Lukas 1:35; Jesaja 7:14; Lukas 1:27-35).

Verlossing

De mens is goed en oprecht geschapen, maar door vrijwillige overtreding is hij gevallen; zijn enige hoop op verlossing is in Jezus Christus, de Zoon van God. (Genesis 1:26-31, 3:1-7; Romeinen 5:12-21).

Wedergeboorte

Wil iemand God kennen, dan is wedergeboorte door de Heilige Geest absoluut noodzakelijk. (Johannes 6:44, 65; Mattheus 19:28; Titus 3:5).

Redding

We worden gered uit genade door geloof in Jezus Christus: Zijn dood, begrafenis en opstanding. Redding is een geschenk van God, niet het resultaat van onze goede werken of van menselijke inspanningen. (Efeziërs 2:8-9; Galaten 2:16, 3:8; Titus 3:5; Romeinen 10:9-10; Handelingen 16:31; Hebreeën 9:22).

Bekering

Bekering is de toewijding om ons op elk gebied van ons leven van de zonde af te keren en Christus te volgen, waardoor we Zijn verlossing kunnen ontvangen en kunnen door de Heilige Geest worden wedergeboren. Door berouw ontvangen we dus vergeving van zonden en passende verlossing. (Handelingen 2:21, 3:19; 1 Johannes 1:9).

Heiligmaking

Heiligmaking is het voortdurende proces van overgave aan Gods Woord en Zijn Geest om de ontwikkeling van Christus’ karakter in ons te voltooien. Door de huidige bediening van de Heilige Geest en het Woord van God wordt de christen in staat gesteld om een godvruchtig leven te leiden. (1 Tessalonicenzen 4:3, 5:23; 2 Korintiërs 3:18, 6:14-18, 2 Tessalonicenzen 2:1-3, Romeinen 8:29, 12:1-2, Hebreeën 2:11).

Jezus’ Bloed

Het bloed dat Jezus Christus aan het kruis van Golgotha vergoot was zondeloos en is 100% voldoende om de mensheid van alle zonde te reinigen. Jezus liet Zichzelf straffen voor zowel onze zondigheid als onze zonden, waardoor iedereen die gelooft vrij kan zijn van de straf van de zonde, namelijk de dood. (1 Johannes 1:7; openbaring 1:5, 5:9; Kolossenzen 1:20; Romeinen 3:10-12, 23, 5:9; John 1:29).

Jezus Christus verbindt alle gelovigen

Christenen zijn mensen die de Heer Jezus Christus hebben uitgenodigd om in hen te komen wonen door Zijn Heilige Geest. Ze geven de autoriteit van hun leven aan Hem over en maken Jezus zo zowel de Heer van hun leven als hun Redder. Ze stellen hun vertrouwen in wat Jezus voor hen heeft bereikt toen Hij stierf, werd begraven en uit de dood opstond. (Johannes 1:12; Johannes 14:17, 23; Johannes 15:4; Romeinen 8:11; Openbaring 3:20).

Doop in de Heilige Geest

Gegeven met Pinksteren, is het de belofte van de Vader, gezonden door Jezus na zijn Hemelvaart, om de Kerk de kracht te geven om het Evangelie over de hele aarde te verkondigen. (Joel 2:28-29; Mattheus 3:11; Markus 16:17; Handelingen 1:5,2:1-4, 17, 38-39, 8:14-17, 10:38, 44-47, 11:15-17, 19:1-6).

De gaven van de Heilige Geest

De Heilige Geest manifesteert zich door een verscheidenheid aan geestelijke gaven om de kerk op te bouwen en te heiligen, de geldigheid van de opstanding aan te tonen en de kracht van het evangelie te bevestigen. De Bijbelse lijsten van deze gaven zijn niet noodzakelijkerwijs volledig en de gaven kunnen in verschillende combinaties voorkomen. Alle gelovigen is opgedragen om ernstig te verlangen naar de manifestatie van de gaven in hun leven. Deze gaven werken altijd in harmonie met de Schrift en mogen nooit worden gebruikt in strijd met Bijbelse richtlijnen. (Hebreeën 2:4; Romeinen 1:11, 12 :4-8; Efeziërs 4:16; 1 Timoteüs 4:14; 2 Timoteüs 1:6-7; 1 Korintiërs 12:1-31, 14:1-40; 1 Petrus 4:10).

De kerk

De kerk is het lichaam van Christus, de woonplaats van God door de Geest, met goddelijke aanstellingen voor de vervulling van de Grote Opdracht van Jezus. Iedereen die uit de Geest geboren is, maakt integraal deel uit van de kerk als lid van het lichaam van gelovigen. Er is een geestelijke eenheid van alle gelovigen in onze Heer Jezus Christus. (Efeziërs 1:22, 2:19-22; Hebreeën 12:23; Johannes 17:11, 20-23).

Gebruiken

Waterdoop:
Na het geloof in de Heer Jezus Christus wordt de nieuwe bekeerling door het Woord van God bevolen om gedoopt te worden in water in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. (Mattheus 28:19; Handelingen 2:38; Markus 16:16; Handelingen 8:12, 36-38; 10:47-48).

Het Avondmaal:
Een uniek moment van avondmaal in de aanwezigheid van God, wanneer de elementen van brood en druivensap (het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus Christus) ‘worden genomen ter herinnering aan Jezus’ offer aan het Kruis’. (Mattheus 26:26-29; 1 Korintiërs 10:16, 11:23-25).

Huwelijk:
Wij geloven dat het huwelijk in de Bijbel wordt gedefinieerd als een verbond, een heilige band tussen één man en één vrouw, ingesteld door en publiekelijk aangegaan voor God. (Mattheus 19:4-6).

Genezing van de zieken

Genezing van zieken wordt geïllustreerd in het leven en de bediening van Jezus en is opgenomen in de opdracht van Jezus aan zijn discipelen. Het wordt gegeven als een teken dat gelovigen moet volgen. Het is ook een onderdeel van Jezus’ werk aan het kruis en een van de gaven van de Geest. (Psalm 103:2-3; Jesaja 53:5; Mattheus 8:16-17; Markus 16:17-18; Handelingen 8:6-7; Jakobus 5:14-16; 1 Korintiërs 12:9, 28; Romeinen 11:29).

Gods wil voor voorziening

Het is de wil van de Vader dat gelovigen heel, gezond en succesvol worden op alle gebieden van het leven. Maar door de zondeval is het mogelijk dat velen op aarde niet alle voordelen van Gods wil ontvangen. Dat feit mag echter nooit alle gelovigen ervan weerhouden om de voordelen van Christus’ voorziening ten volle te benutten om anderen beter te dienen.

 • Geestelijk
  (Johannes 3:3-11; 2 Korintiërs 5:17-21; Romeinen 10:9-10)
 • Mentaal & Emotioneel
  (2 Timoteüs 1:7, 2:11; Filippenzen 4:7-8; Romeinen 12:2; Jesaja 26:3).
 • Fysiek
  (Jesaja 53:4,5; Mattheus 8:17; 1 Petrus 2:24).
 • Financieel
  (Jozua 1:8; Maleachi 3:10-11; Lukas 6:38; 2 Korintiërs 9:6-10; Deuteronomium 28:1-14; Psalm 34:10, 84:11; Filippenzen 4:19).

Opstanding

Jezus Christus werd op de 3de dag na Zijn dood aan het kruis lichamelijk uit de dood opgewekt in een verheerlijkt lichaam. Bovendien zullen zowel de geredden als de verlorenen worden opgewekt; zij die gered worden tot de opstanding van het leven en zij die verloren gaan tot de opstanding van eeuwige verdoemenis. (Lukas 24:16, 36, 39; Johannes 2:19-21, 20:26-28, 21:4; Handelingen 24:15; 1 Korintiërs 15:42, 44; Filippenzen 1:21-23, 3:21).

Hemel

De hemel is de eeuwige woonplaats voor alle gelovigen in het Evangelie van Jezus Christus (Mattheus 5:3, 12, 20, 6:20, 19:21, 25:34; Johannes 17:24; 2 Korintiërs 5:1; Hebreeën 11:16; 1 Petrus 1:4).

Hel

Na één leven op aarde te hebben geleefd, zullen de ongelovigen door God worden veroordeeld en naar de hel worden gestuurd, waar ze eeuwig zullen worden gekweld met de duivel en de gevallen engelen. (Mattheus 25:41; Markus 9:43-48; Hebreeën 9:27; Openbaring 14:9-11, 20:12-15, 21:8).

Jezus terugkomst

Jezus Christus zal voor de tweede keer fysiek en zichtbaar naar de aarde terugkeren om Zijn Koninkrijk te vestigen. Dit zal gebeuren op een dag dat in de Bijbel niet bekend wordt gemaakt. (Mattheus 24:30, 26:63-64; Handelingen 1:9-11; 1 Tessalonicenzen 4:15-17; 2 Tessalonicenzen 1:7-8; Openbaring 1:7)